Statu Związku

Ostatnie aktualności

list otwarty do prezesa NFZ

list otwarty do prezesa NFZ

10.07.2019 r. List otwarty do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dr Andrzeja Jacyny Szanowny Panie Prezesie, My niżej podpisani, reprezentujący organizacje skupiające polskich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych), zawsze kierujemy się dobrem...

Zmiany w Zarządzie Porozumienia Zielonogórskiego

Zmiany w Zarządzie Porozumienia Zielonogórskiego

29 czerwca br. w Warszawie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZ na stanowisko wiceprezesa został powołany Tomasz Zieliński, ekspert PZ, który zastąpi Teresę Dobrzańską- Pielichowską. Teresa Dobrzańska-Pielichowska reprezentowała zarząd PZ od...

15 lat Federacji Porozumienie Zielonogórskie

15 lat Federacji Porozumienie Zielonogórskie

W sobotę 27 kwietnia w Warszawie z okazji 15-lecia Porozumienia Zielonogórskiego odbyło się uroczyste spotkanie „weteranów” tej organizacji. Wieczór przebiegał w atmosferze wspólnych wspomnień. Zainicjował je swoim wystąpieniem prezes PZ Jacek Krajewski, który...

Kategorie

Statu Związku

Poniżej znajduje się tekst Statutu Stowarzyszenia, który jest również do – pobrania

Preambuła

Statut Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny „Pro Homine”

Preambuła

Związek Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny „Pro Homine” stanowi dalszy krok w procesie integracji całego środowiska POZ Opolszczyzny. W jego szeregi zaproszeni są świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej pełniący swą służbę na terenie woj. opolskiego. Jest on naturalnym kontynuatorem działań oraz przejmuje z szacunkiem całą spuściznę „Stowarzyszenia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opolszczyzny”. Naczelnym zadaniem Związku jest scementowanie środowiska POZ w jeden zintegrowany , silny , jednomyślny twór reprezentujący dobro swoich członków oraz mieszkańców naszego regionu.

Rozdział I

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Związek Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny „Pro Homine” z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 37, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia

2. Związek działa na podstawie

1. Ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z 1991r. z późn. zm.);
2. Niniejszego statutu;
3. Uchwał władz Związku.

§ 2

1. Terenem działalności Związku jest obszar województwa opolskiego.
2. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
3. Związek jako kontynuator działań oraz następca prawny Stowarzyszenia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opolszczyzny może posługiwać się znakiem graficznym „PRO HOMINE” oraz używać nazwy skróconej ZPOM Opolszczyzny.

§ 3

1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków i wpłacanych składkach członkowskich.
2. Do wykonywania swych zadań Związek może zatrudniać pracowników i zlecać zadania innym podmiotom gospodarczym w ramach umów o współpracy gospodarczej.
3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Działalność gospodarcza prowadzona może być w szczególności w zakresie:
1) szkolenia ustawicznego lekarzy oraz personelu średniego.
2) organizacji konferencji naukowych , kongresów oraz zjazdów.
3) odpłatnych programów profilaktycznych.
4) wydawniczym
5. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku.
6. O podjęciu działalności gospodarczej i rodzaju tej działalności decyduje uchwałą Zarząd Związku.

Rozdział II

Rozdział II

 Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

1. Celem Związku jest ochrona praw członków oraz reprezentowanie ich wobec dysponentów środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników, a także dbanie o podwyższenie standardu usług medycznych.
2. Cel o którym mowa w pkt. 1 realizowany jest na podstawie udzielanych Zarządowi Związku pełnomocnictw przez członków Związku.
3. Zarząd uprawniony jest do określenia składu osobowego zespołu lub zespołów negocjacyjnych, które w jego imieniu prowadzić będą negocjacje z dysponentem, bądź dysponentami, środków publicznych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia.

§ 5

 

Pozostałymi celami Związku są:

• prowadzenie w imieniu członków negocjacji ze związkami zawodowymi, związkami pracodawców, organami władz państwowych i samorządowych, administracją rządową w sprawach dotyczących żywotnych interesów członków Związku;
• zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej pacjentom w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia;
• integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy między Świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej;
• rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie systemu ubezpieczeń zdrowotnych;
• budowanie wzajemnych więzi pomiędzy Świadczeniodawcami, a pacjentami korzystającymi z systemu ubezpieczeń zdrowotnych;
• wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój;
• wspomaganie członków Związku w określaniu warunków umów z instytucjami systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją tych umów;
• udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami;
• podejmowanie inicjatyw służących interesom członków Związku , organizowanie szkoleń, udzielanie porad i konsultacji dla swoich członków.

§ 6

 

1. Przy realizacji celów Związek współpracuje z innymi związkami oraz organizacjami działającymi w ochronie zdrowia na terenie kraju i za granicą, w szczególności ze związkami zawodowymi oraz innymi związkami pracodawców, izbami lekarskimi i organizacjami broniącymi praw pacjentów.
2. Związek może tworzyć i przystępować do federacji i konfederacji.

 

§ 6A

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 • ·reprezentowanie członków wobec administracji rządowe, samorządowej, innych dysponentów publicznych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, oraz wobec organizacji społecznych i obywateli;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Związku z głosem stanowiącym;
 • wybierać i być wybieranym delegatem na Walne zebranie Delegatów, zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie;
 • występować z wnioskami, opiniami i postulatami do władz Związku;
 • być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach Związku
 • brać  udział we wszystkich zebraniach władz Związku, dotyczących jego osoby;
 • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Związku;
 • korzystania z wszelkich form działalności Związku;
 • zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Związku;
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku;
 • aktywnie uczestniczyć w pracach Związku;
 • regularnie płacić składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Związku;
 • propagować cele i program Związku;
 • dbać i dobre imię Związku.
Rozdział III

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 7

1. Członkowie związku dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkiem Związku może być:

 1. osoba prawna;
 2. osoba fizyczna;
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia i spełniająca warunki określone w § 3 kodeksu pracy. 

3. Członkami wspierającymi mogą być podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia nie spełniające warunków określonych w § 3 kodeksu pracy, ponadto krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna spełniająca jeden z poniższych warunków:

 • popierająca cele Związku;
 • deklarująca na rzecz Związku pomoc fizyczną, rzeczową lub osobistą.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca Związek, której działania na rzecz Związku zasługują na szczególne uznanie.

§ 8

1. Członek zwyczajny Związku ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Związku;
 2. brać udział we wszystkich formach działalności Związku.

2. W imieniu członków Związku będących osobami prawnymi oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa członków wykonują członkowie ich organów statutowych lub inne delegowane osoby.

§ 9

Członek zwyczajny i wspierający jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
 2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10

1. Członków zwyczajnych i wspierających Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.

2. Członków honorowych Związku przyjmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii osób kandydujących na członka honorowego;

3. Od negatywnej decyzji Zarządu Związku w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wspierających lub honorowych przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub delegatów Związku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej;

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w punkcie 2 rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków lub Delegatów Związku, odbywające się po dniu złożenia odwołania.

§ 10A

1. Członek zwyczajny ma prawo:

 

 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Związku z głosem stanowiącym;
 • wybierać i być wybieranym delegatem na Walne zebranie Delegatów, zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie;
 • występować z wnioskami, opiniami i postulatami do władz Związku;
 • być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach Związku
 • brać  udział we wszystkich zebraniach władz Związku, dotyczących jego osoby;
 • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Związku;

 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo:

 

 • korzystania z wszelkich form działalności Związku;
 • zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Związku;
 • otrzymywanie informacji dotyczących działalności związku.

3. Wymienione prawa ulegają automatycznie zawieszeniu w przypadku zalegania w opłacaniu składek członkowskich.

§ 10B

1. Członek zwyczajny Związku jest zobowiązany:

 

 • ·przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku;
 • ·aktywnie uczestniczyć w pracach Związku;
 • ·regularnie płacić składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Związku;
 • ·propagować cele i program Związku;
 • dbać i dobre imię Związku.

 

§ 11

 1. Członkostwo ustaje w razie:
  1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku;
  2) wykluczenie przez Walne Zgromadzenie Członków w razie istotnego naruszenia postanowień statutu;
  3) śmierci członka – osoby fizycznej;
  4) likwidacji osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej;
  5) rozwiązania Związku.
  6) skreślenie przez Zarząd Związku z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące
 2. Członkostwo zostaje zawieszone, jeżeli członek zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.
 3. O zawieszeniu bądź skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Związku.
 4. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Związku.
 5. Odwołanie od decyzji, o której mowa w punkcie 4 rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków lub Delegatów Związku odbywające się po dniu złożenia odwołania.
Rozdział IV

Rozdział IV
Władze i organizacja Związku

§ 12.

Władzami Związku są:

 • Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów;
 • Zarząd Związku;
 • Rada Programowa Związku;
 • Komisja Rewizyjna Związku ;
 • Sąd Koleżeński;
 • Ogólne Zebranie Członków Oddziału;
 • Przewodniczący Oddziału;
 • V-ce Przewodniczący Oddziału.

§ 13.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Związku
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. Członkowie Zarządu Związku wykonujący zadania w granicach kompetencji Zarządu wynikających z niniejszego Statutu, otrzymują wynagrodzenie ustalanie przez Walne Zebranie Delegatów.
 4. reprezentowanie Związku we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego działania;
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 6. kierowanie całokształtem działalności Związku;
 7. uchwalanie budżetu Związku;
 8. powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności;
 9. zarządzanie majątkiem i finansami Związku;
 10. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
 11.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych;

• zatwierdzanie rocznego budżetu Związku;
• udzielanie Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania budżetu Związku;
• uchwalanie, zatwierdzanie zmian oraz interpretacja zapisów Statutu;
• wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku;
• rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Związku do Walnego Zebrania Członków;
• rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu;
• podjęcie decyzji o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku;
• podejmowanie uchwał w innych sprawach skierowanych pod obrady.

§ 14.

1. W przypadku, gdy liczba członków Związku przekroczy 50 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.

2. Czas trwania kadencji delegatów wynosi 3 lata od dnia wyboru.

3. Delegatów wybiera się w poszczególnych Oddziałach Związku w stosunku dwóch delegatów na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków Związku w danym Oddziale.

 

§ 15.

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Związku co najmniej raz na rok, oraz na każde żądanie Komisji Rewizyjnej Związku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Związku .
2. Walne Zebranie Członków dotyczące zatwierdzenia rocznego budżetu Związku powinno być zwołane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

Art. 16.

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Związku w pierwszym ogłoszonym terminie. W drugim terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących członków 
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych, chyba, że Statut w konkretnym przypadku przewiduje inaczej.

§ 16a

1. Rada Programowa składa się z członków założycieli Związku, oraz wszystkich Przewodniczących i V-ce Przewodniczących Oddziałów.

2. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący i V-ce Przewodniczący, którzy są wybierani przez Radę Programową spośród członków Rady.

3. Rada Programowa zwoływana jest co najmniej raz na kwartał. Pierwsza Rada zostanie zwołana przez Prezesa Zarządu w terminie trzech miesięcy od daty uchwalenia statutu.

4. Do kompetencji Rady Programowej należy:

 • opracowanie programu działania Związku;
 • wytyczanie celów programowych Związku;
 • przygotowywanie stanowiska Związku w sprawach związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej, zwłaszcza pod kątem opiniowania programów oraz aktów prawnych właściwych organów rządowych i samorządowych.

Art. 17.

1. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Walne Zebranie i składa się z 5 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu (Prezes), dwóch zastępców przewodniczącego zarządu – V-ce Przewodniczących, Sekretarz i Skarbnik.
3. Pierwszy Zarząd powoływany jest na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Założycielskiego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Oprócz zadań określonych w statucie, Zarząd pełni funkcję Komitetu Założycielskiego.
4. Zarząd spośród członków zarządu wybiera prezesa zarządu, dwóch zastępców prezesa zarządu, sekretarza i skarbnika w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

Art. 18.

1. Wybór członka Zarządu następuje na okres pięciu lat.
2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.
3. Odwołanie członka Zarządu nie oznacza odwołania całego Zarządu.
4. Nie jest możliwe odwołanie członka Zarządu bez równoczesnego powołania w jego miejsce innej osoby.
5. Mandat członka Zarządu wygasa również z powodu śmierci lub rezygnacji z funkcji.
6. Kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych członków Zarządu określa regulamin prac Zarządu uchwalony przez Zarząd.
7. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu wymagane są dwa podpisy: Przewodniczącego lub upoważnionego przez Przewodniczącego Zastępcę Przewodniczącego i drugiego członka Zarządu .
8. Zarząd może upoważnić imiennie wskazaną osobę do reprezentowania Związku poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa.

Art. 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. reprezentowanie Związku we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego działania;
 2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. kierowanie całokształtem działalności Związku;
 4. uchwalanie budżetu Związku;
 5. powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności;
 6. zarządzanie majątkiem i finansami Związku;
 7. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
 8.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania zarządu oddziału w uzasadnionych przypadkach;
 11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

Art. 20.

 1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Skład osobowy Komisji wybierany jest przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów Związku na okres pięciu lat.
 3. Komisja Rewizyjna Związku wybiera spośród własnego grona: Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego, Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna Związku kontroluje działalność finansową Zarządu Związku oraz zgodność działania Zarządu, Przewodniczących i V-ce Przewodniczących Oddziałów ze Statutem.
 5. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokoły, które wraz ze sprawozdaniem przedstawia do rozpatrzenia Walnemu Zebraniu Członków lub Delegatów.
 6. Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność jedynie przed Walnym Zebraniem Członków lub Delegatów.
 7. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi za wykonanie rocznego budżetu.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Związku.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20A

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków: Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Sądu nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku za wyjątkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów.
 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 4. Skład osobowy Sądu Koleżeńskiego wybierany jest przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów Związku.
 5. Sąd Koleżeński orzeka o pełnym składzie, przy czym do wydania orzeczenia potrzeba zwykłej większości głosów.
 6. Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadach równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony, oraz prawa odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów.
 7. Wniesienie odwołania przysługuje w terminie do 30 dni od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 8. Regulamin postępowania przed Sądem uchwalany jest przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów.

§ 20B

1 Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 • rozpoznanie spraw związanych z naruszeniem statutu;
 • wykluczanie członków Związku w przypadku naruszenia zasad statutowych, regulaminów, nieprzestrzegania uchwał lub działania na szkodę związku;
 • rozstrzyganie  sporów między członkami a władzami Związku;
 • upomnienia;
 • nagany;
 • kary pieniężnej do wysokości rocznej składki;
 • zawieszenia w prawach członkowskich na okres do 1 roku;

§ 20C

 1. Sąd Koleżeński może nakładać kary

 • upomnienia;
 • nagany;
 • kary pieniężnej do wysokości rocznej składki;
 • zawieszenia w prawach członkowskich na okres do 1 roku;

  2. Kara pieniężna może być orzekana równocześnie z karą upomnienia bądź nagany.

§ 21.

1. Związek może tworzyć struktury regionalne oparte na zasadzie Oddziałów.
2. Oddziały Związku mogą być tworzone przez co najmniej 3 osoby, spełniających kryteria członkowskie.
3. Oddział Związku może zostać powołany na terenie obejmującym granice administracyjne jednego powiatu.
4. Powołanie Oddziału następuje w drodze uchwały skierowanej do Zarządu Związku z prośbą o przyjęcie do struktur organizacyjnych Związku .
5. Oddziały prowadzą ewidencję swoich członków.
6. Utworzenie Oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Związku .
7. Oddział ulega likwidacji w przypadku, gdy ilość członków Oddziału staje się mniejsza niż 3, oraz na wniosek Ogólnego Zebrania Członków Oddziału. 
8. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje Zarząd Związku .
9. Członkowie zlikwidowanego Oddziału stają się członkami innego, wybranego przez siebie Oddziału.

§ 22.

Organami Oddziału są:

• Ogólne Zebranie Członków Oddziału;
• Przewodniczący Oddziału;
• V-ce Przewodniczący Oddziału.

§ 23.

1. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Oddziału należy:

• wybór Przewodniczącego Oddziału;
• wybór V-ce Przewodniczącego Oddziału;
• wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów;
• uchwalenie wytycznych dla delegatów w sprawach będących przedmiotem uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Delegatów;
• zgłaszanie wniosków i opinii dla Zarządu.

2. Ogólne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Przewodniczący oddziału co najmniej raz na rok, oraz na każde żądanie Komisji Rewizyjnej Związku lub co najmniej 1/3 członków danego Oddziału.
3. Do ważności uchwał Ogólnego Zebrania Członków Oddziału niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków w pierwszym ogłoszonym terminie. W drugim terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących członków.
4. Ogólne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych.

§ 24.

1. Przewodniczący Oddziału:

• kieruje bieżącą pracą Oddziału;
• reprezentuje Oddział we wszystkich sprawach dotyczących członków Oddziału na terenie Powiatu;
• reprezentuje członków Oddziału przed władzami Związku ;
• zwołuje Ogólne Zebranie Członków Oddziału

2. V-ce Przewodniczący zastępuje Przewodniczącego we wszystkich jego funkcjach pod jego nieobecność.

§ 25.

1. Kadencja Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Oddziału trwa 3 lata.
2. Funkcję Przewodniczącego Oddziału można pełnić najwyżej przez 2 kolejne pełne kadencje.
3. Przewodniczący i V-ce Przewodniczący Oddziału może być jednocześnie delegatem na Walne Zebranie Delegatów.

§ 25A

1. Uchwały władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

2. W przypadku zmniejszenia składu osobowego władz Związku w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienia składu następuje w drodze wyboru przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Tryb ten nie może dotyczyć zmiany więcej niż połowy składu tego organu.

Rozdział V

Rozdział V
Fundusze i majątek Związku

 § 26

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Fundusze Związku powstają z:
 3. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd.
  1. wpisowego i składek członkowskich;
  2. darowizn, spadków i zapisów;
  3. wpływów z własnej działalności statutowej;
  4. dochodów z działalności gospodarczej;
  5. dochodów z majątków organizacji;
  6. dotacji.
Rozdział VI

Rozdział VI
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 27

1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

§ 28

1. W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Walne Zebranie w formie uchwały.
2. Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny „Pro Homine” w dniu  26.03.2010 r.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Związek Pracodawców
Opieki Medycznej Opolszczyzny
PRO-HOMINE

Głogowska 41/105 Opole 45-315

Skontaktuj się z nami

13 + 13 =

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close